PRIVACY
POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku!

Szanowny Użytkowniku! Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej bsbiotechna.com (dalej zwaną „Witryną” lub „Stroną”), pozyskanych od Ciebie przez BS BIOTECHNA spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony związanych z Tobą informacji uzyskanych podczas korzystania z Witryny.

1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?
BS BIOTECHNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Szlak 77/222, kod pocztowy 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001002587, NIP: 9452226486, REGON: 382882573 (zwana dalej jako „My”).
Kontakt:
Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

2. JAKIE DANE GROMADZIMY?
Dane zbierane za pośrednictwem Witryny obejmują w szczególności:
• identyfikator urządzenia,
• typ przeglądarki, domenę oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,
• kraj,
• strefa czasowa,
• pliki cookie,
• adresy IP.
Za pośrednictwem Strony, mogą być gromadzone także inne dane, w tym dane osobowe w związku z udostępnieniem w Witrynie możliwości skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy. Zamieszczamy dedykowaną odrębną informację na temat przetwarzania danych osobowych w linku pod formularzem. Rekomendujemy zapoznanie się z jej treścią w przypadku korzystania z formularza.

2.1. Logi serwera
Pewne informacje podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Witrynę.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i co do zasady okres ich przechowywania wynosi 10 lat.
Przetwarzanie danych podlegających logowaniu w warstwie serwerowej jest nieodłącznie związane z korzystaniem ze strony.

2.2. PLIKI COOKIE
Podczas korzystania z Witryny, Strona zbiera dane zawarte w plikach cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Witryny.

2.2.1. RODZAJE PLIKÓW COOKIE 
Wykorzystujemy wyłącznie „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej Strony, np. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Witryny, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej Strony. Pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność Witryny. W celu weryfikacji ustawień dotyczących plików cookie na Twoim komputerze odsyłamy do ustawień Twojej przeglądarki.

3. CELE W JAKICH GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA
W ramach prowadzenia Witryny przetwarzamy Twoje dane stosownie do przypadku, w następujących celach:
a) dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem Witryną – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
b) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Strony, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
c) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],

4. ŚRODKI TECHNICZNE 
Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. W szczególności komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. W przypadku korzystania z usług podwykonawców – starannie weryfikujemy ich wiarygodność i stosowane przez nich zabezpieczania w celu ochrony danych użytkowników naszej Witryny.

5. ODBIORCY TWOICH DANYCH
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym grupom podmiotów:
◦ osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
◦ podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam przestrzeń serwerową, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.
◦ podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH
Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.
Dane pochodzące z logów serwera Strony przechowywane są co do zasady przez okres 10 lat i po tym czasie zostają usuwane.

7. TWOJE PRAWA 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
3) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA:
Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Scroll to Top